:

До уваги суб’єктів підприємницької діяльності!

вкл. .

 До уваги суб’єктів підприємницької діяльності!

  До уваги суб’єктів підприємницької діяльності!

Згідно з Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва України», на виконання заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізької області на 2017-2018 роки, з 20.07.2017 по 01.12.2017 проводиться конкурс серед суб’єктів малого та середнього підприємництва, які здійснюють діяльність у сфері виробництва, сільського господарства та агротуризму, на території Запорізької області.
Для участі у Конкурсі суб’єкти малого і середнього підприємництва подають до Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької облдержадміністрації такі документи:
1) заяву – анкету на участь в конкурсі бізнес-планів суб'єктів малого і середнього підприємництва на платній зворотній основі за формою;
2) загальну інформацію про бізнес-план за формою;
3) бізнес-план, розроблений за формою;
4) копії фінансової звітності за два останні роки та звіт про фінансові результати за останній звітний період, у тому числі для: юридичної особи – Баланс (Звіт про фінансовий стан) – форма 1 та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – форма 2, складені за формою згідно з додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868; юридичної особи, що відноситься до суб’єкта малого підприємництва – Баланс (форма 1-м або 1-мс) та Звіт про фінансові результати (форма 2-м або 2-мс) Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва або Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (для тих, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства), складені за формами згідно із додатками 1, 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382; фізичної особи-підприємця – фінансовий звіт (або податкову декларацію) відповідно до обраної системи оподаткування;
5) довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, виданою за основним місцем обліку платника податків за формою, встановленою додатком 1 до Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства 6 доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 567, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 31 жовтня 2013 року за № 1842/24374

Основними критеріями визначення переможців Конкурсу є:
1) строк окупності проекту;
2) обсяг прибутку та рентабельність виробництва;
3) кількість додаткових робочих місць;
4) відповідність проекту пріоритетам, визначеним в Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 25 лютого 2016 року № 1;
5) збільшення обсягу виробництва;
6) збільшення обсягу надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
7) відсутність простроченої заборгованості за наданими банками або іншими фінансово-кредитними установами кредитами та з виплати заробітної плати.
Фінансова підтримка не надається суб’єктам малого і середнього підприємництва, якщо вони підпадають під обмеження, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».
Сума коштів фінансової підтримки надається у розмірі:
до 250 000 гривень включно – на строк до двох років з відстроченням повернення основної суми зобов’язання до одного року;
від 250 001 до 500 000 гривень – на строк до трьох років з відстроченням повернення основної суми зобов’язання до одного року.
Сума коштів фінансової підтримки не може перевищувати 50 % від загальної вартості бізнес-плану.
При розмірі фінансової підтримки від 250 001 до 500 000 гривень, способом забезпечення зобов'язань щодо повернення коштів обласного бюджету, виділених на фінансування бізнес-планів, є надання майна переможцями Конкурсу під заставу, відповідно до договору застави, а при розмірі фінансової підтримки до 250 000 гривень включно, способом забезпечення таких зобов’язань є договір поруки, укладений відповідно до вимог законодавства.
Розмір плати за користування фінансовою підтримкою складає 12 % на рік або 1 % щомісяця від суми наданої фінансової підтримки
Бланки для участі у конкурсі можливо отримати у відділі економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації. Довідки за телефоном 2-27-25.

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації