:
ПОЛОЖЕННЯ
про Пологівську районну координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства        

Пологівська районна координаційна рада з питань сприяння розвитку громадянського суспільства (далі – координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Пологівській районній державній адміністрації, створеним з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, соціального запиту та соціального замовлення громадської ініціативи та самоорганізації.

Координаційна рада у своїй роботі керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про Пологівську районну координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства (далі - Положення).

Основними завданнями координаційної ради є:

1) сприяння налагодженню конструктивної  взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства, їх інституційному становленню;

2) забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, прийняття нормативно-правових актів;

3) стимулювання участі організацій громадянського суспільства у соціально-економічному розвитку району, створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці, впровадження реформи децентралізації влади, формування спроможних територіальних громад;

4) залучення та координація міжнародної донорської допомоги для реалізації значущих районних проектів організаціями громадянського суспільства.

Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання;

2) здійснює аналіз та моніторинг розвитку громадянського суспільства в Пологівському районі;

3) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо змін у законодавстві, ініціатив та реформ уряду з питань розвитку громадянського суспільства;

4) сприяє розвитку нових інститутів громадянського суспільства та вихованню молодого покоління громадських діячів;

5) забезпечує надання методичної, консультативної та правової допомоги організаціям громадянського суспільства;

6) популяризує волонтерську діяльність;

7) організовує освітні та інформаційні заходи, публікації, які спрямовані на підвищення рівня громадянської та політичної освіти серед населення, представників органів місцевого самоврядування та державної влади, розвиток міжсекторальної співпраці;

8) сприяє розвитку демократії участі (консультації з громадськістю, громадської експертизи, громадського контролю, мирних зібрань, загальних зборів, громадських слухань, реалізації права громадян на звернення з електронними петиціями);

9) сприяє проведенню публічних дискусій, інформаційно-просвітницьких заходів щодо можливості запровадження практики закупівлі соціальних та інших суспільно значущих послуг через соціальне замовлення;

10) вводить в практику конкурс проектів для організацій громадянського суспільства для отримання фінансування у встановленому порядку;

11) сприяє популяризації позитивного досвіду соціального підприємництва.

         Координаційна рада має право:

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від органів, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати на свої засідання та залучати для обговорення відповідних питань керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян;

3) залучати в разі потреби в установленому порядку до опрацювання окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян (за згодою їх керівників);

4) ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів України, актів Президента України, районної державної адміністрації з питань розвитку громадянського суспільства;

5) ініціювати проведення конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, віднесених до її відання;

6) розглядати інші питання, що належать до компетенції координаційної ради.

Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими консультативними, дорадчими, допоміжними органами і службами, створеними державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями, а також із урядовими та неурядовими організаціями інших держав і міжнародними організаціями.

Координаційна рада утворюється у складі співголів, інших членів, які беруть участь в її роботі на громадських засадах.

Персональний склад координаційної ради затверджується головою районної державної адміністрації та формується із представників державних органів, органів місцевого самоврядування, а також представників організацій громадянського суспільства, громадських активістів, які мають становити більшість від загального складу координаційної ради.

Співголови координаційної ради:

  • здійснюють загальне керівництво діяльністю координаційної ради, визначають порядок її роботи, скликують і головують на засіданнях координаційної ради;
  • забезпечують організацію роботи координаційної ради, підготовку з урахуванням пропозицій її членів, державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, планів її роботи, питань порядку денного засідань координаційної ради;
  • здійснюють моніторинг реалізації рішень координаційної ради та інформують голову районної державної адміністрації про хід їх реалізації;
  • представляють координаційну раду у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями, а також із урядовими і неурядовими організаціями інших держав і міжнародними організаціями.

Основною організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться за потребою.

Засідання координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутній  хоча б один зі співголів та більше половини від складу координаційної ради.

Засідання координаційної ради є відкритими і гласними.

Відкритість засідань координаційної ради забезпечується шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації, гласність – шляхом розміщення інформації про діяльність координаційної ради, підготовлених нею матеріалів на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Членство у координаційній раді припиняється на підставі рішення координаційної ради у разі:

систематичної відсутності члена координаційної ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази поспіль);

у разі припинення повноважень члена ради за посадою, припинення громадської діяльності або діяльності у тій громадській організації, яку представляла особа на момент затвердження складу координаційної ради;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника, який входить до складу координаційної ради;

неможливості члена координаційної ради брати участь у роботі координаційної ради за станом здоров’я;

подання членом координаційної ради відповідної заяви.

Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність.

Рішення координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні членів.

Рішення координаційної ради оформлюється протоколом, який підписується співголовами координаційної ради та секретарем.

Рішення координаційної ради є обов’язковими для розгляду райдержадміністрацією та можуть  надсилатися для розгляду іншим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності координаційної ради здійснюється відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.