:
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Громадської ради
від 18.02. 2015 № 10
                                                                                      

РЕГЛАМЕНТ
Громадської ради при Пологівській районній державній адміністрації
Запорізької області

Загальні положення

    1. Регламент Громадської ради при Пологівській районній державній адміністрації  Запорізької області (далі - Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Пологівській районній державній адміністрації  Запорізької області (далі - Громадська рада).

    2. Робота Громадської ради є відкритою і прозорою.
    Громадська рада інформує Пологівську районну державну адміністрацію Запорізької області та громадськість про свою діяльність.
    Висвітлення діяльності Громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Громадську ради та цим Регламентом.

    3. Громадську раду очолює голова, який обирається відповідно до порядку та у спосіб, передбачені Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.
    Голова Громадської ради має одного заступника, який обирається відповідно до порядку та у спосіб, передбачені Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

    4. Розподіл функціональних повноважень між головою та заступником голови Громадської ради (далі - заступник голови) здійснюється за рішенням Громадської ради.

Планування роботи

    5. Робота Громадської ради ведеться за поточними (квартальними) планами, які затверджуються Громадською радою.

    6. Формування планів роботи Громадської ради здійснюється головою Громадської ради (або за його дорученням заступником голови) спільно із секретарем Громадської ради на основі пропозицій членів Громадської ради та постійних комісій (у разі їх створення).
    Квартальний план роботи Громадської ради затверджується  Громадською радою на своєму засіданні.
Планування роботи Громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні Пологівською районною державною адміністрацію Запорізької області консультацій із громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.
    Громадська антидискримінаційна  експертиза проводиться  громадськими   організаціями,  фізичними  та юридичними  особами  в  рамках публічного  громадського обговорення проектів нормативно-правових актів відповідно до  Порядку,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 та згідно  з  Постановою Кабінету Міністрів України 30 січня 2013 року № 61.

    7. Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:
    чергові засідання Громадської ради;
    засідання постійних і тимчасових комісій (у разі їх створення);
    проведення громадської експертизи діяльності Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області;
    проведення громадської антикорупційної, антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів;
    організація заходів у межах проведення Пологівською районною державною адміністрацією Запорізької області консультацій із громадськістю;
    забезпечення інформування Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, громадськості про діяльність Громадської ради;
    інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

    8. Квартальний план роботи Громадської ради як правило затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

    9. Члени Громадської ради та постійні комісії (у разі їх створення) подають голові Громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради на квартал за три тижні до закінчення поточного кварталу.

    10. Квартальні плани роботи Громадської ради оприлюднюються на веб-сайті райдержадміністрації.

Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

    11. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.
    Позачергові засідання Громадської ради скликаються з ініціативи однієї третини загального складу її членів.

    12. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а в разі його відсутності - заступником голови. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.
    Секретар Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час і місце проведення засідання шляхом надсилання повідомлення або в інший прийнятний спосіб як правило не пізніше ніж за три календарних дні до дати проведення засідання.

    13. Позачергові засідання Громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов’язковому порядку Головою громадської ради на вимогу не менше однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові Громадської ради.
    Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.
    Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

    14. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.
    На запрошення голови Громадської ради в засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є її членами.
    Уповноважений представник Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області бере участь у всіх засіданнях Громадської ради без спеціального запрошення.

    15. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
    Перед початком засідання Громадської ради секретар Громадської ради проводить реєстрацію учасників.

    16. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою Громадської ради.
    Проект порядку денного, що пропонується головою Громадської ради, формується відповідно до плану роботи та на основі пропозицій від членів Громадської ради, постійних чи тимчасових комісій (у разі їх створення).

    17. Із кожного з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: ухвалення проекту рішення за основу; розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту ухваленого за основу; ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.
    За потреби проекти рішень Громадської ради готуються членами Громадської ради, постійними чи тимчасовими комісіями (у разі їх створення) або секретарем Громадської ради та подаються голові Громадської ради до початку засідання Громадської ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за три дні до початку засідання Громадської ради.

    18. Головує на засіданні Громадської ради голова Громадської ради або його заступник.

    19. За звичайних обставин тривалість засідання Громадської ради становить одну годину без перерви.
    Перерва  в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні.
    За рішенням Громадської ради тривалість засідання Громадської ради може бути подовжена не більше ніж на одну годину.

    20. Перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:
    1) на першому засіданні Громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу, поки не буде обрано голову Громадської ради нового складу;
    2) перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради скликається (проводиться) головою лічильної комісії.

    21. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення Громадської ради.
    В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.
    У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирається    лічильна комісія.
    Рішення Громадської ради підписуються головою Громадської ради та її секретарем.

    22. Під час проведення засідання Громадської ради секретар Громадської ради веде та складає протокол.

Організація роботи тимчасових комісій, експертних груп
Громадської ради

    23. На першому засіданні нового складу Громадської ради може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.

    24. Експертні групи, тимчасові комісії Громадської ради можуть бути створені рішенням Громадської ради в разі необхідності. Зазвичай експертні групи та тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради.
    Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

    25. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням.
Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

    26. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться за потреби.

    27. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться у відкритому режимі.

    28. Постійну та/або тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням Громадської ради з числа членів Громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

Взаємовідносини Громадської ради з
Пологівською районною державною адміністрацією Запорізької області

    29. Голова Громадської ради може брати участь у засіданні колегії Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області.

    30. Громадська рада щороку готує та подає Пологівській районній державній адміністрації Запорізької області пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції можуть бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської ради.

    31. Громадська рада може подати Пологівській районній державній адміністрації Запорізької області пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються головою Громадської ради на підставі рішення однієї з постійних комісій Громадської ради (у разі їх створення).

    32. Голова Громадської ради в обов’язковому порядку інформує Пологівську районну державну адміністрацію Запорізької області про ухвалені Громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи
діяльності Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

    33. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності  Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, громадську антикорупційну, антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

    34. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, громадської антикорупційної, антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами Громадської ради.

    35. Для проведення громадської експертизи діяльності Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, громадської антикорупційної, антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням Громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени Громадської ради та представники  інших інститутів громадянського суспільства.

    36. Результати проведення громадської експертизи діяльності Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, громадської антикорупційної, антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

    37. На веб-сайті райдержадміністрації оприлюднюється Положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради, плани роботи Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради тощо. У засобах масової інформації такі матеріали можуть розміщуватися за наявності можливості.  

    38. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадською радою на її засіданні.

    39. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради здійснюється секретарем Громадської ради за погодженням з головою Громадської ради.

    40. При взаємодії із засобами масової інформації офіційний погляд Громадської ради може висловлювати голова Громадської ради або за його дорученням заступник голови.
    У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.
    Голова Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції Громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями Громадської ради. В усіх інших випадках голова Громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково повинна відображати позицію Громадської ради.