:
 

Професійне навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників – це набуття і вдосконалення професійних знань, умінь та навичок державними службовцями, головами місцевих державних адміністрацій, їх першими заступниками та заступниками, що забезпечує відповідний рівень їх професійної кваліфікації для їх професійної діяльності.

Професійне навчання розглядається як одне з першочергових завдань, без вирішення якого неможливо забезпечити ефективність публічного управління, зробити реальним входження України до спільноти європейських держав.

Реформа державного управління спрямована на підвищення якості державної служби, що сприятиме оптимізації функцій владних інституцій, ефективному розподілу повноважень і сфер відповідальності між ними.

Зважаючи на важливість реалізації реформ державного управління, державної служби, питання розбудови системи професійного навчання знайшло своє відображення у стратегічних та програмних документах розвитку країни.

Одним із документів, який передбачає реалізацію реформи державного управління у десятці першочергових реформ країни, є Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015.

Відповідно до Стратегії метою реформи державного управління є побудова прозорої системи державного управління, створення професійного інституту державної служби, забезпечення її ефективності. Результатом упровадження реформи має стати створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій (е-урядування), яка здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток й адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики.

Іншим документом, який також визначає реформу державного управління як одну із пріоритетних, є Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року (далі – Стратегія реформування державного управління), схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1102).

Метою Стратегії реформування державного управління є впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі.

Ураховуючи, що досягти цієї мети не можливо без професійних, доброчесних та етичних державних службовців, одним із основних напрямів реформування державного управління є впровадження сучасної цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання державних службовців з розвинутою інфраструктурою та належним ресурсним забезпеченням.

На виконання Стратегії реформування державного управління розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 974 схвалено Концепцію реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі – Концепція).

Реалізація Концепції сприятиме підвищенню ефективності державної політики щодо професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників і дасть змогу:

− створити якісну систему професійного навчання з розвинутою інфраструктурою та ресурсним потенціалом;

− забезпечити якість і безперервність навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників і запровадити належну систему оцінювання й моніторингу якості надання освітніх послуг;

− створити належні умови для реалізації права державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників на професійний розвиток на засадах рівності без проявів дискримінації, у тому числі за ознакою інвалідності;

− створити умови для доброчесної конкуренції серед суб’єктів надання освітніх послуг з професійного навчання державних службовців;

− розширити спектр освітніх послуг у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, збільшити кількість суб’єктів надання таких послуг шляхом залучення суб’єктів різної форми власності;

− запровадити механізми реалізації безперервної освіти, що забезпечить розвиток професійної компетентності державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників.

 З огляду на викладене, нагальним питанням сьогодення є реформування системи професійного навчання, результатом якого має стати нова система із цілісною сукупністю взаємопов’язаних компонентів, що включає:

− визначення потреб у професійному навчанні;

− формування, розміщення і виконання державного замовлення;

− формування мотивації до підвищення рівня професійної компетентності;

− забезпечення функціонування і розвитку ринку надання освітніх послуг у

сфері професійного навчання;

− моніторинг та оцінку якості навчання.