:
РОЗПОДІЛ
обов’язків між головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації
 
1. Голова районної державної адміністрації:
керує діяльністю районної державної адміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею повноважень;
забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,  інших органів виконавчої влади вищого рівня на території району, а також реалізацію повноважень, делегованих районній державній адміністрації районною радою;
представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;
здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників райдержадміністрації; 
затверджує положення про апарат районної державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи;
погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників непідпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України;
в межах затверджених бюджетів є розпорядником коштів районної державної адміністрації і використовує їх виключно за цільовим призначенням;
регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;
інформує про свою діяльність голову обласної державної адміністрації щорічно та на вимогу звітує перед ним;   
спрямовує і координує діяльність першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, координує діяльність керівників територіальних органів центральних 
органів  виконавчої влади та сприяє їм у виконанні покладених на 
ці органи завдань;
координує роботу щодо здійснення в районі державної політики з питань мобілізаційної підготовки, цивільної оборони, обороноздатності та розбудови Збройних Сил України;
координує роботу із вжиття заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
контролює режимно-секретну роботу;
відповідає за роботу з питань запобігання та виявлення корупції;
видає в межах своїх повноважень розпорядження;
утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх функції, завдання та персональний склад;
здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами районної державної адміністрації;   
здійснює інші функції, передбачені Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, органів виконавчої влади вищого рівня.    
   
Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
  управління фінансів райдержадміністрації;
юридичного відділу апарату райдержадміністрації;
відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації;
відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;
головного спеціаліста з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації;
головного спеціаліста з питань цивільного захисту відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва і цивільного захисту  райдержадміністрації (в частині посадових повноважень).
 
Голова районної державної адміністрації, в межах своїх повноважень,  координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань на:
Пологівське міжрайонне відділення управління Служби безпеки України в Запорізькій області;
Пологівський відділ поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області;
Пологівський міжрайонний відділ кримінально-виконавчої інспекції управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області;
Пологівський  районний військовий комісаріат;
Пологівський районний сектор Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області.
 
При здійсненні своїх повноважень голова райдержадміністрації взаємодіє з Пологівським відділом Токмацької місцевої прокуратури.
 
2. Перший заступник голови, заступник голови та керівник апарату районної державної адміністрації:
забезпечують виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, рішень районної ради, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямках діяльності;
у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», здійснюють контроль за додержанням місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами і організаціями, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм  власності, іншими юридичними особами Конституції України,  законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної і районної державних адміністрацій згідно з  Розподілом обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації (далі – Розподіл обов’язків) і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері;
відповідають згідно з Розподілом обов’язків за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, нарадах у голови райдержадміністрації, вносять пропозиції щодо порядку денного засідань колегії та нарад;
беруть участь у розгляді питань на засіданнях колегії Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, нарадах за участю голови райдержадміністрації, в роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються структурними підрозділами райдержадміністрації, її апарату та на засіданнях виконкомів місцевих рад;
співпрацюють з постійними комісіями районної ради;
здійснюють керівництво відповідними  консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами райдержадміністрації;
спрямовують, координують та контролюють діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату (додаток 1);
забезпечують взаємодію та координують діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади та державних підприємств, установ і організацій (додаток 2); 
забезпечують взаємозамінність повноважень за відповідними напрямами діяльності райдержадміністрації (додаток 3).
 
3. Перший заступник голови районної державної адміністрації
Клименко Андрій Олексійович:
виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності;
організовує розроблення стратегії та пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку району, здійснює їх моніторинг;
відповідає за здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації;
сприяє реалізації заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів, впровадження прогресивних, енергозберігаючих технологій, використання нетрадиційних джерел енергії;
організовує роботу щодо реалізації державної промислової та інвестиційної політики, державної політики у паливно-енергетичному комплексі;
організовує роботу з реалізації державної політики у галузі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва;
координує роботу з питань реалізації містобудівних та архітектурних проектів, замовником яких виступає районна державна адміністрація та які фінансуються за рахунок бюджетних коштів та у сфері публічних закупівель;
організовує реалізацію державної політики щодо вирішення питань розрахунків теплоенергетичного комплексу;
координує питання організації обслуговування населення підприємствами  житлово-комунального господарства;
координує роботу з питань дотримання фінансової дисципліни, обліку й звітності на підприємствах, що належать до державної та комунальної власності;  
організовує роботу щодо внесення пропозицій до проектів програм приватизації державного й комунального майна та забезпечує їх виконання; 
організовує розробку програм соціально – економічного та культурного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує їх виконання; 
координує роботу зі здійснення, передбачених законодавством заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб;
координує роботу з питання розробки та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;
координує питання будівництва і ремонту автомобільних доріг;
контролює питання розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків;
координує роботу щодо виконання на підприємствах заходів з ресурсозбереження;
організовує роботу з розроблення та здійснення заходів щодо зростання експортного потенціалу промисловості, імпортозамінної продукції, розвитку виробничої кооперації підприємств різних галузей;
сприяє ефективній діяльності підприємств промислового та паливно-енергетичного комплексів, транспорту, зв’язку;
координує роботу з питань організації та якості надання послуг підприємствами зв’язку, транспортного обслуговування населення незалежно від форм власності в межах повноважень райдержадміністрації;
організовує роботу із забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу;
організовує роботу із вивчення стану та визначення тенденцій розвитку підприємництва;
забезпечує складання і подання на затвердження районною радою проекту районного бюджету;
забезпечує виконання районного бюджету та звітує перед районною радою про його виконання;
сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів;
організовує роботу з контролю за використанням бюджетних коштів, сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів;
забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, інформації, передбаченої актами законодавства для складання і виконання бюджету;
сприяє обслуговуванню населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, незалежно від їх форм власності;
забезпечує організацію здійснення державної регуляторної політики;  
організовує роботу з розроблення та реалізації стратегії функціонування агропромислового комплексу, зокрема з питань формування інфраструктури агропромислового ринку, забезпечення на ринкових засадах агропромислового виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами та сировиною;
організовує роботу щодо виконання державного контракту, державного й регіонального замовлення з поставки сільськогосподарської продукції;
приймає участь у заходах з вирішення питання раціонального використання майна, що належить до спільної власності громад району й загальнодержавної власності в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості;
приймає участь у заходах з вирішення питання створення рівних економічних, матеріально-технічних і соціальних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в галузях агропромислового виробництва;
організовує розроблення, затвердження, виконання в установленому порядку місцевих екологічних програм;
 координує затвердження в установленому порядку для підприємств, установ та організацій району лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднених речовин у навколишнє природне  середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством;
організовує реалізацію державної політики у сфері агропромислового  та лісогосподарського комплексів, земельних і водних ресурсів;
          координує дії під час виникнення аварійних забруднень об’єктів водного фонду на території району;
координує відповідно до законодавства питання здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, лісів, рослинного і тваринного світу;
координує дії щодо розроблення та виконанням районних програм з питань використання та охорони земель;
координує відповідно до законодавства питання здійснення землеустрою та державного контролю за використанням і охороною земель;
контролює дотримання норм чинного законодавства при підготовці висновків щодо надання або вилучення (викупу) земельних ділянок;
контролює дотримання норм чинного законодавства при підготовці висновків щодо встановлення та зміни меж населених пунктів району;
здійснює контроль за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;
координує діяльність державних органів земельних ресурсів;
координує підготовку та подання на розгляд голови райдержадміністрації проектів розпоряджень з земельних питань;
сприяє реалізації у встановленому порядку державної політики в галузі ветеринарної медицини, здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю  та нагляду за худобою і птицею, якістю та безпекою продуктів тваринного походження, продовольчої сировини і кормів;   
координує питання санітарно-ветеринарного стану на території, вживає заходів  щодо запобігання епізоотіям та їх ліквідації;
      координує питання реалізації державної політики у галузі охорони,  використання і відтворення тваринного світу; 
      координує діяльність щодо розроблення та забезпечення виконання районних програм  з  питань охорони,  використання і відтворення тваринного світу; 
координує питання погодження, в  установленому  порядку,  надання у  користування  мисливських  угідь  та  рибогосподарських 
водних об'єктів; 
взаємодіє з  органами  місцевого  самоврядування   з   питань 
охорони, використання і відтворення тваринного світу; 
організовує роботу щодо реалізації державної політики в галузях насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, дотримання карантинного режиму, стандартизації;  
       координує питання встановлення особливого режиму захисту рослин та фітосанітарного стану на території району;
організовує роботу з реалізації державної політики з питань освіти та  фізичної культури і спорту;
організовує роботу з розробки проектів програм фізичної культури і спорту, молодіжної політики, контролює їх виконання;
організовує роботу з розробки проектів програм стосовно функціонування закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти;
сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, жіночих, молодіжних і дитячих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері фізичної культури і спорту;
 
Перший заступник голови районної державної адміністрації, в межах своїх функціональних повноважень, спрямовує та координує діяльність:
відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;
відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації;
відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва і цивільного захисту райдержадміністрації;
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації; 
управління фінансів райдержадміністрації (в частині посадових повноважень).
 
Перший заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:
управління статистики в Пологівському районі Головного управління статистики у Запорізькій області;
Пологівського районного сектору Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області (в частині посадових повноважень);
Пологівської об’єднаної державної податкової інспекцієї ГУ ДФС у Запорізькій області;
управління Державної казначейської служби України у Пологівському районі Запорізької області;
управління Держгеокадастру  у Пологівському районі Запорізької області;
управління Держпродспоживслужби в Пологівському районі Запорізької області;
Пологівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області;
сектору екологічного контролю природоохоронних ресурсів Пологівського регіону; 
головного державного інспектора митного посту «Дніпрорудний» Запорізької  митниці ДФС;
  головного Державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятості та інших нормативно-правових актів Головного управління  Держпраці у Запорізькій області;
Пологівсько-Куйбишевського міжрайонного виробничого відділу Запорізької регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»;
провідного спеціаліста служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Запорізькій області Управління фітосанітарної безпеки;
провідного спеціаліста служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Запорізькій області Управління фітосанітарної безпеки;
головного спеціаліста відділу контролю в насінництві управління контролю якості насіння та садивного матеріалу Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області;
головного  спеціаліста відділу технічного нагляду Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області;
головного  спеціаліста відділу сертифікації, атестації та охорони прав на сорти рослин Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області;
провідного фахівця відділу аналізування якості насіння і садивного матеріалу Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області;
філії «Пологівський  Райавтодор» Державного підприємства «Запорізький облавтодор»;
державного підприємства «Пологівське лісомисливське господарство».
 
4. Заступник голови районної державної адміністрації
Півень Ірина Григорівна:
координує роботу щодо забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення;
організовує роботу з реалізації державної політики в гуманітарній сфері, з питань охорони здоров’я, культури, материнства і дитинства, сім'ї та молоді;
координує роботу з реалізації державної політики щодо регулювання ринку праці, зайнятості населення, його захисту від безробіття, реалізації районних програм зайнятості;
координує роботу щодо додержання законодавства про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення;
сприяє реалізації державної політики щодо надання адресної соціальної допомоги вразливим верствам населення, у тому числі малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, бездомним громадянам, іншим соціально вразливим верствам населення, соціального захисту ветеранів, інвалідів, людей похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
координує роботу щодо реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання бездоглядності та правопорушень серед них, розвитку різних форм виховання цих дітей;
організовує роботу з розробки проектів програм соціального забезпечення та соціального захисту населення та контролює їх виконання;
сприяє організації роботи із внутрішньо-переміщеними особами;
організовує роботу з розробки проектів програм стосовно функціонування закладів культури і туризму, охорони здоров’я;
організовує роботу з реалізації державної політики з питань конфесійних відносин;
сприяє всебічному розвитку та функціонуванню в районі української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, а також розвитку мов інших національностей;
сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, жіночих, молодіжних і дитячих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій  щодо задоволення духовних потреб, відродження, збереження і розвитку культур, мов і традицій національних меншин;
забезпечує реалізацію в районі державної політики в галузі туризму та розвитку туристичної індустрії;
сприяє військово-патріотичному вихованню молоді;
розглядає питання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, координує роботу з впровадження гендерної рівності;
організовує роботу з питань здійснення шефства над підшефними військовими частинами та військовим комісаріатом;  
забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
координує роботу з питань безпечної життєдіяльності населення;
координує роботу з питань додержання правил охорони праці та техніки безпеки;
здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям в районі та їх ліквідації; 
  організовує роботу з погашення заборгованості із заробітної плати;
сприяє надходженню коштів до Пенсійного фонду України.
 
  Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень спрямовує та координує діяльність:
відділу культури і туризму райдержадміністрації;
служби у справах дітей райдержадміністрації;
управління соціального захисту населення райдержадміністрації;
головного спеціаліста з охорони здоров’я відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального  господарства та будівництва і цивільного захисту райдержадміністрації. 
 
Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:
відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Пологівському районі Запорізької області;
Пологівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
Пологівського районного центру зайнятості;
Пологівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області;
відділу епідеміологічного (нагляду) спостереження та профілактики неінфекційних захворювань ВП Пологівського міжрайонного відділу ДУ «Запорізький ОЛЦ ДСЕСУ»;
Пологівського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області (в частині посадових повноважень);
Пологівського районного військового комісаріату (в частині посадових повноважень).
 
5. Керівник апарату районної державної адміністрації
Браженко Ірина Володимирівна:
організовує роботу апарату районної державної адміністрації;
здійснює безпосереднє керівництво діяльністю структурних підрозділів апарату з питань правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності   районної державної адміністрації;
подає на розгляд голові райдержадміністрації проекти розпоряджень про розподіл обов’язків між першим заступником, заступником голови та керівником апарату;  
забезпечує подання на розгляд голови райдержадміністрації  проектів розпоряджень та інших матеріалів з питань, віднесених до компетенції райдержадміністрації, підписує додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації; 
організовує доведення розпоряджень голови  районної державної   адміністрації   до виконавців та заінтересованих осіб;
відповідає за організаційну роботу, стан діловодства, обліку і звітності;
відповідає за здійснення документообігу та контролю;
організовує та контролює проведення перевірок стану своєчасності та якості виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації;
організовує та здійснює контроль щодо проведення перевірок діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у межах і порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до  компетенції апарату районної державної адміністрації;
забезпечує підготовку та подання на розгляд голові районної державної адміністрації проектів планів роботи райдержадміністрації та заходів районної державної адміністрації, організовує і контролює хід їх виконання;
забезпечує реалізацію державної політики з питань нагородження, виконання Закону України «Про державні нагороди України»;
організовує та контролює роботу щодо передачі документів на зберігання в установленому порядку до архівного відділу районної державної адміністрації та додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні  установи;
здійснює контроль за належним розглядом звернень громадян, перевірку стану цієї роботи відповідно до законодавства;
забезпечує та контролює реалізацію державної політики щодо захисту персональних даних та у сфері доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація;
організовує та контролює роботу з реалізації державної політики щодо політико-ідеологічної сфери, з питань преси та інформації;
контролює  за  організацію  системи  збору, обробки  та передачі щоденної інформації про найважливіші події  у житті  району, міста, сіл чи галузі управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації;
забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування та громадськими формуваннями у межах повноважень, визначених законодавством;
відповідає за взаємодію з громадськістю та засобами масової інформації та моніторинг оприлюднених в засобах масової інформації матеріалів з питань діяльності райдержадміністрації; 
забезпечує взаємодію з Громадською радою при Пологівській районній державній адміністрації Запорізької області та координаційною радою з питань сприяння розвитку громадянського суспільства; 
організовує роботу колегії районної державної адміністрації; 
забезпечує сприяння виборчим комісіям у здійсненні ними своїх  повноважень згідно з чинним законодавством;
в установленому порядку бере  участь  у  вирішенні  питань  організації проведення  виборів і референдумів та адміністративно-територіального  устрою  у  межах повноважень, визначених законодавством;
забезпечує  організацію діяльності відділу Державного 
реєстру  виборців  відповідно  до  Закону України «Про Державний реєстр виборців»;
сприяє веденню бухгалтерського обліку, звітності та статистичної інформації з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;     
бере участь у підготовці штатних розписів і кошторисів видатків, планів асигнувань апарату районної державної адміністрації, внесення змін до них;
здійснює заходи щодо організації правового інформування населення;  
здійснює контроль щодо інформаційного забезпечення веб-сайту районної державної адміністрації;
  забезпечує взаємодію посадових осіб апарату із структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції апарату районної державної адміністрації;     
  забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з Пологівською районною радою Запорізької області, Запорізькою обласною державною адміністрацією;
забезпечує здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції;
здійснює загальну координацію фінансових, правових, соціальних, економічних процесів децентралізації та консультування з питань децентралізації;
організовує роботу Центру надання адміністративних послуг;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови райдержадміністрації.   
 
Керівник апарату районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень спрямовує та координує діяльність:
відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації;
відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації; 
загального відділу апарату райдержадміністрації;
відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації (в частині  посадових повноважень);
відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (в частині  посадових повноважень);
юридичного відділу апарату райдержадміністрації (в частині  посадових повноважень);
архівного відділу райдержадміністрації;
відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.
 
Керівник апарату  районної державної адміністрації забезпечує взаємодію та координує діяльність:
Пологівського районного сектору управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області;
Пологівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.