:
РОЗПОДІЛ
обов’язків між головою, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації

І. Голова районної державної адміністрації:


керує діяльністю районної державної адміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею повноважень;
забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,  інших органів виконавчої влади вищого рівня на території району, а також реалізацію повноважень, делегованих районною радою;
призначає на посади та звільняє зі своїх посад заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права;
погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників непідпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України;
у межах затверджених бюджетів є розпорядником коштів районної державної адміністрації і використовує їх виключно за цільовим призначенням;
інформує про свою діяльність голову обласної державної адміністрації щорічно та на вимогу звітує перед ним;   
регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;
спрямовує і координує діяльність заступника голови та  керівника апарату районної державної адміністрації, координує діяльність керівників територіальних органів інших центральних органів виконавчої влади;
представляє районну державну адміністрацію у відносинах з територіальними органами інших центральних органів  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;
затверджує положення про апарат районної державної адміністрації;
координує роботу щодо здійснення в районі державної політики з питань мобілізаційної підготовки, цивільної оборони, обороноздатності та розбудови Збройних Сил України;
координує роботу зі здійснення, передбачених законодавством заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, сприяє діяльності спеціалізованих служб цивільного захисту;
здійснює контроль за станом  захисних  споруд  цивільного  захисту (цивільної оборони) та виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних та транспортних комунікацій;
забезпечує організацію та  виконання завдань територіальної оборони;
координує роботу із вжиття заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
контролює стан  фінансової  дисципліни,  обліку  та  звітності, виконання державних  контрактів  і  зобов'язань  перед  бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
відповідає за здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації;
забезпечує складання і подання на затвердження районною радою проєкту районного бюджету;
забезпечує виконання районного бюджету та звітує перед районною радою про його виконання;
організовує роботу з контролю за використанням бюджетних коштів, сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів;
відповідає за роботу з питань запобігання та виявлення корупції;    
видає в межах своїх повноважень розпорядження;
утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх функції, завдання та персональний склад;
здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами районної державної адміністрації;   
здійснює інші функції, передбачені Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, органів виконавчої влади вищого рівня.    
   
Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
відділу фінансів райдержадміністрації;
відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;
головного спеціаліста-юрисконсульта апарату райдержадміністрації;
головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації.
Голова районної державної адміністрації, в межах своїх повноважень,  координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:
Пологівському міжрайонному відділенню управління Служби безпеки України в Запорізькій області;
Пологівському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області;
Пологівському районному відділу з питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області;
Пологівському  районному військовому комісаріату;
Пологівському районному суду Запорізької області;
Пологівському районному сектору Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області;
Пологівському управлінню Головного управління ДПС у Запорізькій області.
При здійсненні своїх повноважень голова райдержадміністрації взаємодіє з Пологівським відділом Токмацької місцевої прокуратури.

ІІ. Заступник голови та керівник апарату районної державної адміністрації:

забезпечують виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, рішень районної ради, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;
у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», здійснюють контроль за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами і організаціями, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм  власності, іншими юридичними особами Конституції України,  законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голів обласної і районної державних адміністрацій згідно з Розподілом обов’язків між головою, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації (далі – Розподіл обов’язків) і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері;
відповідають згідно з Розподілом обов’язків за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, нарадах у голови райдержадміністрації, вносять пропозиції щодо порядку денного засідань колегії та нарад;
беруть участь у розгляді питань на засіданнях колегії Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, нарадах за участю голови райдержадміністрації, в роботі відповідних колегіальних органів (в т.ч. очолюють їх), що утворюються структурними підрозділами райдержадміністрації, її апарату та на засіданнях виконкомів місцевих рад;
співпрацюють з постійними комісіями районної ради;
здійснюють керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами райдержадміністрації;
спрямовують, координують та контролюють діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату (додаток 1);
забезпечують взаємодію та координують діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади та державних підприємств, установ і організацій (додаток 2);
забезпечують взаємозамінність повноважень голови, заступника голови та керівника апарату  районної державної адміністрації (додаток 3).

ІІІ. Заступник голови районної державної адміністрації
КЛИМЕНКО Андрій Олексійович:

виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності;
організовує реалізацію державної інвестиційної політики, відповідає за інвестиційну діяльність в райдержадміністрації, організовує розроблення системи залучення інвестицій в економіку району;
контролює розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків;
організовує та контролює розроблення стратегії та пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку району, здійснює їх моніторинг;
сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів;
організовує роботу із забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу;
організовує роботу із вивчення стану та визначення тенденцій розвитку підприємництва;
організовує розробку проєктів програм соціально – економічного та культурного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання схвалених районною радою програм, звітує перед нею про їх виконання;
організовує роботу щодо внесення пропозицій до проєктів програм приватизації державного й комунального майна та забезпечує їх виконання;
координує роботу з фінансового оздоровлення суб’єктів підприємницької діяльності;
забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, інформації, передбаченої актами законодавства для складання і виконання бюджету;
сприяє ефективній діяльності підприємств промислового та паливно-енергетичного комплексів та сприяє реалізації заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів, впровадження прогресивних, енергозберігаючих технологій, використання нетрадиційних джерел енергії;
сприяє розміщенню на території району нових підприємств і об’єктів інфраструктури всіх форм власності;
організовує роботу з розроблення та здійснення заходів щодо розвитку виробничої кооперації підприємств різних галузей;
координує роботу щодо виконання на підприємствах заходів з ресурсозбереження, заготівлі та здачі металобрухту;
сприяє раціональному використанню мінерально-сировинної бази району;
сприяє ефективній діяльності підприємств транспорту та зв’язку;
здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами зв’язку, транспортного обслуговування населення незалежно від форм власності в межах повноважень райдержадміністрації;
забезпечує реалізацію державної політики у галузі житлово-комунального господарства;
здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами житлово-комунального господарства;
координує роботу щодо вирішення питань розрахунків населення за енергоносії та комунальні послуги;
забезпечує реалізацію державної політики у галузі містобудування, архітектури та будівництва;
координує роботу з питань реалізації містобудівних та архітектурних проєктів, замовником яких виступає районна державна адміністрація та які фінансуються за рахунок бюджетних коштів та у сфері публічних закупівель;
координує роботу з питання розробки та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;
сприяє реалізації єдиної державної політики у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;
забезпечує реалізацію державної політики щодо додержання  громадського   порядку,   правил   технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;
сприяє будівництву та ремонту, зимовому утриманню автомобільних доріг, розташованих на території району;
забезпечує організацію здійснення державної регуляторної політики;  
організовує роботу з погашення заборгованості із заробітної плати;
організовує реалізацію державної політики у сфері агропромислового комплексу;    
сприяє розвитку малого бізнесу в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості, фермерства;
сприяє створенню рівних економічних, матеріально-технічних і соціальних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в галузях агропромислового виробництва;
забезпечує реалізацію державної політики в галузях насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, дотримання карантинного режиму, стандартизації;
сприяє розробці й реалізації програм щодо раціонального використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворенню, підвищенню родючості ґрунтів, охорони земельних ресурсів;
сприяє розвитку питного водопостачання і водовідведення та першочерговому забезпеченню централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, які використовують привізну воду;
сприяє реалізації у встановленому порядку державної політики з організації та планування в галузі ветеринарної медицини, здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю  та нагляду за худобою і птицею, якістю та безпекою продуктів тваринного походження, продовольчої сировини і кормів;   
організовує реалізацію державної політики у галузі водних ресурсів;
координує дії під час виникнення аварійних забруднень об’єктів водного фонду на території району;
бере участь у заходах з вирішення питання раціонального використання майна, що належить до спільної власності громад району й загальнодержавної власності;
організовує реалізацію державної політики у сфері лісогосподарського комплексу;
організовує розроблення, затвердження, виконання в установленому порядку місцевих екологічних програм;
координує питання санітарно-ветеринарного стану на території, вживає заходів  щодо запобігання епізоотіям та їх ліквідації;
координує відповідно до законодавства питання здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, лісів, рослинного і тваринного світу;
координує дії щодо розроблення та виконання районних програм з питань використання та охорони земель;
координує відповідно до законодавства питання здійснення землеустрою та державного контролю за використанням і охороною земель;
контролює дотримання норм чинного законодавства при підготовці висновків щодо встановлення та зміни меж населених пунктів району;
здійснює контроль за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;
координує діяльність державних органів земельних ресурсів;
координує підготовку та подання на розгляд голови райдержадміністрації проєктів розпоряджень з земельних питань;
координує питання реалізації державної політики у галузі охорони,  використання і відтворення тваринного світу;
координує питання погодження, в  установленому  порядку,  надання у користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів;
взаємодіє з  органами  місцевого  самоврядування   з   питань
охорони, використання і відтворення тваринного світу;
координує питання встановлення особливого режиму захисту рослин та фітосанітарного стану на території району;
забезпечує додержання законодавства з питань антимонопольно-конкурентної політики;
відповідає за роботу з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації;  
забезпечує додержання законодавства з питань освіти, молоді та  фізичної культури і спорту, реклами;
організовує роботу з розробки проєктів програм стосовно функціонування закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти;
організовує роботу з розробки проєктів програм фізичної культури і спорту, молодіжної політики, контролює їх виконання;
сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, жіночих, молодіжних і дитячих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері фізичної культури і спорту;
здійснює контроль з питань реалізації законодавства в галузях материнства і дитинства, сім'ї та молоді, соціального забезпечення та соціального захисту населення, щодо всебічного розвитку та функціонування  української мови як державної в усіх  сферах  суспільного  життя,  створення  умов   для   розвитку   та  використання мов інших національностей, праці та заробітної плати, реклами;
забезпечує здійснення заходів щодо дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати;
координує роботу щодо забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення;
координує роботу з реалізації державної політики щодо регулювання ринку праці, зайнятості населення, його захисту від безробіття, реалізації районних програм зайнятості;
сприяє удосконаленню форм і засад соціального партнерства, співробітництву місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців, розв’язанню колективних трудових спорів (конфліктів);
сприяє реалізації державної політики з питань: надання адресної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення; надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, бездомним громадянам; соціального захисту ветеранів війни, учасників АТО, інвалідів, людей похилого віку та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
координує роботу щодо додержання законодавства про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення;
координує роботу щодо реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання бездоглядності та правопорушень серед них, розвитку різних форм виховання цих дітей;
здійснює координацію заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та моніторинг їх реалізації;
організовує роботу з розробки проєктів програм соціального забезпечення та соціального захисту населення та контролює їх виконання;
сприяє організації роботи із внутрішньо-переміщеними особами;
організовує заходи з військово-патріотичного виховання молоді, надання шефської допомоги військовим частинам (формуванням);
розглядає питання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, координує роботу з впровадження гендерної рівності;
забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
забезпечує реалізацію державних гарантій охорони  праці,  координує роботу з питань безпечної життєдіяльності населення;
координує роботу з питань додержання правил охорони праці та техніки безпеки;
здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям в районі та їх ліквідації;
очолює районну призовну комісію.

Заступник голови районної державної адміністрації, в межах своїх функціональних повноважень, спрямовує, координує та контролює діяльність:
відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (крім загальної координації фінансових, правових, соціальних, економічних процесів децентралізації);
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;
служби у справах дітей райдержадміністрації;
управління соціального захисту населення райдержадміністрації;
головного спеціаліста архівного відділу райдержадміністрації.

Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:
Пологівського управління Головного управління ДПС у Запорізькій області (в частині посадових повноважень);
Управління Державної казначейської служби України у Пологівському районі Запорізької області;
Відділу  у Пологівському районі Головного управління Держгеокадастру  в Запорізькій області;
Пологівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області;
Пологівського районного відділу державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м.Дніпро);
Державної екологічної інспекції у Запорізькій області;
Сектору митного оформлення «Пологи» митного поста «Мелітополь» Дніпровської митниці Держмитслужби;
Пологівської  районної державної лікарні ветеринарної медицини;
Запорізької регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» Пологівсько-Більмацького районного виробничого відділу;
Філії «Пологівський  Райавтодор» дочірнього підприємства «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія  «Автомобільні дороги України»;
Державного підприємства «Пологівське лісомисливське господарство»;
Пологівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного  управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області;
Пологівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області;
Пологівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
Пологівської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості;
Відокремленого підрозділу «Пологівський міжрайонний відділ державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (в частині посадових повноважень);
Пологівського районного відділу з питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області (в частині посадових повноважень);
Пологівського районного військового комісаріату (в частині посадових повноважень).


ІV. Керівник апарату районної державної адміністрації
БРАЖЕНКО Ірина Володимирівна:

здійснює  визначені  Законом  України  «Про  державну службу»  повноваження  керівника  державної служби в апараті   районної державної адміністрації  та  її  структурних підрозділах  (крім  структурних  підрозділів із статусом юридичних осіб  публічного  права);
здійснює керівництво діяльністю апарату районної державної адміністрації, у межах визначених повноважень забезпечує діяльність з кадрових, правових, організаційних, матеріально-технічних питань;
видає накази з кадрових питань, проходження державної служби, питань організації роботи апарату районної державної адміністрації, діловодства, обліку і звітності;
подає на розгляд голові райдержадміністрації проєкти розпоряджень про розподіл обов’язків між заступником голови та керівником апарату;  
забезпечує попередній розгляд документів, що надходять до районної державної адміністрації;
забезпечує підготовку проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції районної державної адміністрації;
організовує проведення перевірок діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у межах і порядку, визначених законодавством;
планує роботу апарату районної державної адміністрації, забезпечує підготовку та подання на розгляд голові районної державної адміністрації проєктів планів роботи райдержадміністрації та заходів районної державної адміністрації, організовує і контролює хід їх виконання;
забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного  відділу райдержадміністрації;
 забезпечує додержання законодавства про інформацію у тому числі реалізацію державної політики щодо захисту персональних даних та у сфері доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація;
організовує роботу щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
забезпечує підготовку матеріалів з відзначення громадян, що проживають в районі, державними та урядовими нагородами, заохоченнями обласної і районної державних адміністрацій;
контролює підготовку штатних розписів і кошторисів видатків апарату районної державної адміністрації та змін до нього;
подає на затвердження голови райдержадміністрації проєкти кошторису та штатного розпису апарату в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
сприяє веденню бухгалтерського обліку, звітності та статистичної інформації з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;     
в установленому законодавством порядку та у межах повноважень  забезпечує взаємодію з структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого  самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності  одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на апарат райдержадміністрації завдань та здійснення запланованих заходів;
організовує роботу з реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, функціонування громадських організацій, реклами;
забезпечує здійснення аналізу та прогнозів щодо суспільно-політичних процесів у районі, обґрунтування та підготовки проєктів управлінських рішень з питань суспільно-політичного життя;
забезпечує взаємодію з політичними партіями, рухами, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами у межах повноважень, визначених законодавством;
забезпечує організацію інформування населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;         
відповідає за взаємодію із засобами масової інформації та моніторинг інформаційних матеріалів в засобах масової інформації з питань висвітлення діяльності райдержадміністрації;
організовує роботу щодо інформаційного забезпечення офіційного вебсайту районної державної адміністрації;
забезпечує організацію роботи відділів апарату (в межах їх повноважень) під час виборчого процесу відповідно до вимог Виборчого кодексу України та постанов Центральної виборчої комісії;
забезпечує сприяння виборчим комісіям у здійсненні ними своїх  повноважень згідно з чинним законодавством;
в установленому порядку бере  участь  у  вирішенні  питань  організації проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою  у  межах повноважень, визначених законодавством;
забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру  виборців  відповідно  до  Закону України «Про Державний реєстр виборців»;
координує питання здійснення  заходів щодо забезпечення законності,  охорони прав,  свобод і законних інтересів громадян;
здійснює заходи щодо організації правового інформування населення та забезпечує   надання  безоплатної  первинної  правової допомоги;  
забезпечує взаємодію посадових осіб апарату із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції апарату районної державної адміністрації;     
забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з Пологівською районною радою Запорізької області, Запорізькою обласною державною адміністрацією;
забезпечує здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції;
здійснює загальну координацію фінансових, правових, соціальних, економічних процесів децентралізації та консультування з питань децентралізації;
контролює додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;
здійснює контроль щодо додержання законодавства з питань охорони здоров'я та  культури;
організовує роботу щодо розробки проєктів програм соціально-економічного розвитку стосовно функціонування закладів охорони здоров’я, надання медичних послуг на території району;
організовує роботу щодо реалізації державної політики в галузі туризму;
сприяє всебічному розвитку та функціонуванню в районі української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, а також розвитку мов інших національностей;
сприяє діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та національно-культурних товариств щодо задоволення духовних потреб відродження мов;
сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, жіночих, молодіжних і дитячих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій;
організовує роботу з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, міграції, релігій;
організовує роботу з розробки проєктів програм стосовно функціонування закладів культури і туризму;
забезпечує здійснення роботи щодо охорони пам'яток історії та  культури;
здійснює інші повноваження, передбачені нормативно-правовими актами та розпорядженнями голови районної державної адміністрації.   

Керівник апарату районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
відділу організаційної роботи, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації;
відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації;
головного спеціаліста з питань персоналу державної служби апарату райдержадміністрації;
відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (в частині  посадових повноважень);
головного спеціаліста-юрисконсульта апарату райдержадміністрації (в частині  посадових повноважень);
архівного відділу райдержадміністрації;
відділу житлово-комунального господарства, містобудування архітектури, інфраструктури, енергетики  та захисту довкілля райдержадміністрації (в частині загальної координації фінансових, правових, соціальних, економічних процесів децентралізації);
головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації (в частині  посадових повноважень).

Керівник апарату  районної державної адміністрації забезпечує взаємодію та координує діяльність:
Пологівського районного сектору управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області;
Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Пологівському та Чернігівському районах Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м.Дніпро);
Відділу «Пологівське бюро правової допомоги» Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;  
Відокремленого підрозділу «Пологівський міжрайонний відділ державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (в частині посадових повноважень).