:
ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку
Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області
 
І. Загальні положення
 1. Правила внутрішнього службового розпорядку Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області (далі – Правила внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області (далі – райдержадміністрації), режим роботи, умови перебування державних службовців в райдержадміністрації та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.
 1. Службова дисципліна в райдержадміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 1. Правила внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації затверджуються загальними зборами державних службовців райдержадміністрації за поданням голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку.
 1. Правила внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють в райдержадміністрації, під підпис, а новопризначені державні службовці ознайомлюються у день складання Присяги державного службовця.
ІІ. Загальні правила етичної поведінки в райдержадміністрації
 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 1. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 1. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 1. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.
ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця
 1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
 1. У райдержадміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин; вихідні дні – субота і неділя.
У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у структурних підрозділах райдержадміністрації та її апараті, може встановлюватися інший режим роботи відповідно до вимог чинного законодавства.
 1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи райдержадміністрації.
Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.
 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 1. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
 1. Організація обліку робочого часу державних службовців у райдержадміністрації покладається на керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
Облік робочого часу в апараті райдержадміністрації ведеться головним спеціалістом з питань персоналу державної служби апарату райдержадміністрації та подається до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації двічі на місяць для: коригування розрахунків за першу половину місяця (аванс) та розрахунків заробітної плати за місяць,  у формі табеля обліку робочого часу.
Облік робочого часу у кожному структурному підрозділі райдержадміністрації ведеться керівником цього структурного підрозділу або відповідальною особою, на яку покладено такі функції, та подається до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації двічі на місяць для: коригування розрахунків за першу половину місяця (аванс) та розрахунків заробітної плати за місяць,  у формі табеля обліку робочого часу.
 1. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.
 1. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника структурного підрозділу (за наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі районної державної адміністрації. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв'язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником структурного підрозділу (за наявності).
Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі районної державної адміністрації повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.
За межами адміністративної будівлі районної державної адміністрації можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:
використання інформації з обмеженим доступом;
доступу до комп'ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення райдержадміністрації;
обов'язкового перебування в приміщенні райдержадміністрації (залучення інших працівників райдержадміністрації, проведення консультацій, нарад тощо).
Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі районної державної адміністрації обліковується як робочий час.
 
ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність
 1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 1. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
 1. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен невідкладно, після появи на роботі, подати письмові пояснення на ім’я голови райдержадміністрації щодо причин своєї відсутності.
 1. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі райдержадміністрації.
 V. Перебування державного службовця в райдержадміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу
 1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням голови райдержадміністрації та/або наказом керівника апарату райдержадміністрації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.
Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.
 1. Голова райдержадміністрації залучає державних службовців райдержадміністрації до чергування у вихідні, святкові і неробочі дні та може залучати до чергування після закінчення робочого дня.
Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється головним спеціалістом з питань  персоналу державної служби апарату райдержадміністрації і затверджується головою райдержадміністрації та/або керівником апарату райдержадміністрації. 
 1. До чергування в райдержадміністрації у вихідні, святкові та неробочі дні залучаються державні службовці апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів без статусу юридичних осіб публічного права, права, малочисельних структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права, начальник, заступники, начальники відділів управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
До чергування в райдержадміністрації після закінчення робочого дня державні службовці апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів без статусу юридичних осіб публічного права, малочисельних структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права, начальник, заступники, начальники відділів управління соціального захисту населення райдержадміністрації можуть залучатися відповідно до графіка, який розробляється головним спеціалістом з питань  персоналу державної служби апарату райдержадміністрації і затверджується головою райдержадміністрації та/або керівником апарату райдержадміністрації.  
 1. У графіку чергування зазначаються: відповідальний державний службовець, його посада, дата та строк чергування.
 1. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається спеціалістом з питань персоналу державної служби апарату райдержадміністрації голові райдержадміністрації та/або керівнику апарату райдержадміністрації для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
 1. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня в райдержадміністрації запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.
За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом 30 (тридцяти) календарних днів надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців. 
 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину з інвалідністю, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань
 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців з підтвердженням такого ознайомлення.
Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, в Реєстрі передання кореспонденції, в Журналі реєстрації вихідних розпоряджень голови райдержадміністрації, у Списку структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, яким надіслано документи, та у Списку працівників райдержадміністрації, яким надіслано документи.
У разі відмови від підпису складається відповідний акт.
 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом розміщення на вебсайті райдержадміністрації.
VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки
 1. Голова райдержадміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.
Періодичне та первинне інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою райдержадміністрації покладені відповідні функції в райдержадміністрації шляхом видання розпорядження з зазначеного питання.
 1. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 1. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 1. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в райдержадміністрації відповідає голова райдержадміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.
VIІI. Порядок прийняття та передачі документів, справ і майна державним службовцем, який звільняється або переводиться на іншу посаду
у Пологівській районній державній адміністрації Запорізької області
 1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати документи, справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій головою та/або керівником апарату райдержадміністрації особі. Для належного виконання зазначеного обов’язку в райдержадміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації та/або наказом керівника апарату райдержадміністрації утворюється комісія з питань прийняття та передачі документів, справ і майна державним службовцем, який звільняється або переводиться на іншу посаду (далі – Комісія).
При звільненні керівника структурного підрозділу райдержадміністрації або її апарату залучається заступник голови райдержадміністрації або керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).
При звільненні головного спеціаліста структурного підрозділу райдержадміністрації або її апарату залучається керівник цього структурного підрозділу (за відсутності керівника – заступник голови райдержадміністрації або керівник апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків).
 1. Уповноважена особа зобов’язана прийняти документи, справи і майно. Факт передачі документів, справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, державним службовцем, який звільняється, та Комісією.
Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.
 
ІХ. Прикінцеві положення
 1. Недотримання вимог Правил внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 1. Питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації, вирішуються головою райдержадміністрації.