:

                                                                                                                       
 

                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                          Розпорядження голови
                                                                                           районної державної адміністрації
                                                             
                                                               01.04.202167

 

РОЗПОДІЛ

обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації

 І. Голова районної державної адміністрації:

керує діяльністю районної державної адміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею повноважень;
забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,  інших органів виконавчої влади вищого рівня на території району, а також реалізацію повноважень, делегованих районною радою;
представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;
призначає на посади та звільняє із своїх посад першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права;
затверджує положення про апарат районної державної адміністрації та положення про структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату;
погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників непідпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України;
у межах затверджених бюджетів є розпорядником коштів районної державної адміністрації і використовує їх виключно за цільовим призначенням;
інформує про свою діяльність голову обласної державної адміністрації щорічно та на вимогу звітує перед ним;
регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;
утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначають їх завдання, функції та персональний склад;
координує діяльність інших органів виконавчої влади та сприяє їм у виконанні покладених на ці органи завдань;
спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступників голови та  керівника апарату районної державної адміністрації;
контролює роботу щодо здійснення в районі державної політики з питань мобілізаційної роботи, цивільного захисту, обороноздатності та розбудови Збройних сил України;
забезпечує організацію та  виконання завдань територіальної оборони;
координує роботу із вжиття заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
координує роботу зі здійснення, передбачених законодавством заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, сприяє діяльності спеціалізованих служб цивільного захисту;
контролює стан  фінансової  дисципліни,  обліку  та  звітності, виконання державних  контрактів  і  зобов'язань  перед  бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
відповідає за здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації;
забезпечує складання і подання на затвердження районною радою проєкту районного бюджету;
забезпечує виконання районного бюджету та звітує перед районною радою про його виконання;
організовує роботу з контролю за використанням бюджетних коштів, сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів;
відповідає за роботу з питань запобігання та виявлення корупції;
видає в межах своїх повноважень розпорядження;
здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами районної державної адміністрації; 
здійснює інші функції, передбачені Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, органів виконавчої влади вищого рівня.
Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
відділу фінансів райдержадміністрації;
відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (з питань здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації);
юридичного відділу апарату райдержадміністрації (з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації);
головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації;
головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.
Голова районної державної адміністрації, в межах своїх повноважень,  координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:
Пологівському районному відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області;
Більмацькому, Гуляйпільському, Розівському районним секторам, Оріхівському, Пологівському, Токмацькому районним відділам з питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області;
Гуляйпільському, Оріхівському, Пологівському  районним територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, Більмацько-Розівському об’єднаному районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки;
Більмацькому, Гуляйпільському, Оріхівському, Пологівському, Розівському, Токмацькому районним секторам Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області;
Більмацькому, Гуляйпільському, Оріхівському, Пологівському, Розівському, Токмацькому районним судам Запорізької області;
Пологівському міжрайонному відділенню Управління Служби безпеки України в Запорізькій області;
Пологівській окружній прокуратурі;
Головному управлінню Державної податкової служби у Запорізькій області (територія обслуговування – Пологівський район). 

ІІ. Перший заступник, заступники голови та керівник апарату районної державної адміністрації:
забезпечують виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, рішень районної ради, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;
у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», здійснюють контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами і організаціями, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм  власності, іншими юридичними особами Конституції України,  законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голів обласної і районної державних адміністрацій згідно з Розподілом обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації (далі – Розподіл обов’язків) і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері;
відповідають згідно з Розподілом обов’язків за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, нарадах у голови райдержадміністрації, вносять пропозиції щодо порядку денного засідань колегії та нарад;
беруть участь у розгляді питань на засіданнях колегії Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, нарадах за участю голови райдержадміністрації, в роботі відповідних колегіальних органів (в т.ч. очолюють їх), що утворюються структурними підрозділами райдержадміністрації, її апарату та на засіданнях сесій і виконкомів місцевих рад;
співпрацюють з постійними комісіями районної ради;
здійснюють керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами райдержадміністрації;
спрямовують, координують та контролюють діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату (додаток 1);
забезпечують взаємодію та координують діяльність органів виконавчої влади та державних підприємств, установ і організацій (додаток 2);
забезпечують взаємозамінність повноважень голови, першого заступника, заступників голови та керівника апарату  районної державної адміністрації (додаток 3).
надають допомогу у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку територій міських, селищних та сільських рад, закріплених за заступниками голови районної державної адміністрації  (додаток 4). 

ІІІ. Перший заступник голови районної державної адміністрації

виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності;
забезпечує здійснення реалізації державної політики у сфері агропромислового комплексу;
координує підготовку та подання на розгляд голови райдержадміністрації проєктів розпоряджень із земельних питань;
сприяє розвитку малого бізнесу в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості, фермерства;
сприяє створенню рівних економічних, матеріально-технічних і соціальних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в галузях агропромислового виробництва;
забезпечує організацію здійснення розпорядження землями державної власності відповідно до закону;
координує відповідно до законодавства питання здійснення землеустрою та державного контролю за використанням і охороною земель;
здійснює контроль за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;
координує дії щодо розроблення та виконання районних програм з питань використання та охорони земель;
забезпечує реалізацію державної політики в галузях насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, дотримання карантинного режиму, стандартизації;
сприяє розробці й реалізації програм щодо раціонального використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворенню, підвищенню родючості ґрунтів, охорони земельних ресурсів;
організовує реалізацію державної політики у галузі водних ресурсів;
сприяє розвитку питного водопостачання і водовідведення та першочерговому забезпеченню централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, які використовують привізну воду;
координує дії під час виникнення аварійних забруднень об’єктів водного фонду на території району;
сприяє реалізації у встановленому порядку державної політики з організації та планування в галузі ветеринарної медицини, здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю  та нагляду за худобою і птицею, якістю та безпекою продуктів тваринного походження, продовольчої сировини і кормів; 
координує питання санітарно-ветеринарного стану на території, вживає заходів  щодо запобігання епізоотіям та їх ліквідації;
координує відповідно до законодавства питання здійснення державного контролю за використанням лісів, рослинного і тваринного світу;
організовує реалізацію державної політики у сфері лісогосподарського комплексу;
координує питання реалізації державної політики у галузі охорони,  використання і відтворення тваринного світу;
взаємодіє з  органами  місцевого  самоврядування   з   питань охорони, використання і відтворення тваринного світу; координує питання погодження, в  установленому  порядку,  надання у користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів; координує питання встановлення особливого режиму захисту рослин та фітосанітарного стану на території району;
організовує розроблення, затвердження, виконання у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості грунтів, що перебувають у державній власності;
організовує розроблення, затвердження, виконання в установленому порядку місцевих екологічних програм;
забезпечує організацію вжиття заходів щодо відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами;
забезпечує внесення пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
здійснює інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення;
забезпечує організацію роботи по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадян;
забезпечує внесення пропозицій в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;
забезпечує організацію роботи щодо дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання;
забезпечує погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій», щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища;
бере участь у заходах з вирішення питання раціонального використання майна, що належить до спільної власності громад району й загальнодержавної власності;
забезпечує здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції;
здійснює загальну координацію фінансових, правових, соціальних, економічних процесів децентралізації та консультування з питань децентралізації;
надає допомогу у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку територій міських, селищних та сільських рад, які входять до складу району.
Перший заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
відділу економічного та агропромислового розвитку і захисту довкілля (в частині посадових повноважень);
відділу містобудування, архітектури,  інфраструктури та житлово-комунального господарства (в частині загальної координації фінансових, правових, соціальних, економічних процесів децентралізації).
Перший заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:
Відділів  у Більмацькому, Гуляйпільському, Оріхівському, Пологівському, Токмацькому, Розівському районах Головного управління Держгеокадастру  в Запорізькій області;
Більмацького, Гуляйпільського, Оріхівського, Пологівського, Токмацького, Розівського  районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області;
Державної екологічної інспекції Південного округу (Запорізька та Херсонська області);
Запорізької регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» Пологівсько-Більмацького, Оріхівського, Токмацького районних виробничих відділів;
Більмацької, Гуляйпільської, Оріхівської, Пологівської, Токмацької, Розівської   районних державних лікарень ветеринарної медицини;
Державних підприємств «Пологівське лісомисливське господарство», «Токмацько-Бердянське лісове господарство». 

ІV. Заступник голови районної державної адміністрації
КЛИМЕНКО Андрій Олексійович:

забезпечує реалізацію державної політики у галузі житлово-комунального господарства;
здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами житлово-комунального господарства;
координує роботу щодо вирішення питань розрахунків населення за енергоносії та комунальні послуги;
сприяє реалізації єдиної державної політики у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;
здійснює контроль за додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою;
забезпечує реалізацію державної політики у галузі містобудування, архітектури та будівництва;
координує роботу з питань реалізації містобудівних та архітектурних проєктів, замовником яких виступає районна державна адміністрація та які фінансуються за рахунок бюджетних коштів та у сфері публічних закупівель;
координує роботу з питання розробки та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;
здійснює контроль за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків;
забезпечує організацію роботи щодо погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій», щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини;
сприяє будівництву та ремонту, зимовому утриманню автомобільних доріг, розташованих на території району;
сприяє здійсненню управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення в межах адміністративно-територіальної одиниці;
за дорученням голови райдержадміністрації:
забезпечує здійснення контролю за станом  захисних  споруд  цивільного  захисту та виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних та транспортних комунікацій;
організовує роботу щодо оголошення у разі надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації; здійснення передбачених законодавством заходів, пов’язаних з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей;
сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;
організовує роботу щодо погодження проєкту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодії з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;
забезпечує організацію здійснення перевірки наявності і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стану їх утримання та ведення обліку;
забезпечує організацію роботи із перевірки підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
очолює призовну комісію на території обслуговування Пологівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Заступник голови районної державної адміністрації, в межах своїх функціональних повноважень, спрямовує, координує та контролює діяльність:
відділу містобудування, архітектури,  інфраструктури та житлово-комунального господарства (крім загальної координації фінансових, правових, соціальних, економічних процесів децентралізації);
відділу  цивільного захисту (в частині посадових повноважень).
Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:
Більмацького, Гуляйпільського, Оріхівського, Пологівського, Розівського, Токмацького районних секторів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області (в частині посадових повноважень);
Пологівського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (в частині посадових повноважень).

Заступник голови районної державної адміністрації
СИМОНЕНКО Юлія Іванівна:

організовує реалізацію державної інвестиційної політики, відповідає за інвестиційну діяльність в райдержадміністрації, організовує розроблення системи залучення інвестицій в економіку району;
забезпечує організацію роботи щодо здійснення державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
забезпечує додержання законодавства з питань антимонопольно-конкурентної політики;
сприяє ефективній діяльності підприємств промислового та паливно-енергетичного комплексів та сприяє реалізації заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів, впровадження прогресивних, енергозберігаючих технологій, використання нетрадиційних джерел енергії;
сприяє розміщенню на території району нових підприємств і об’єктів інфраструктури всіх форм власності;
організовує роботу з розроблення та здійснення заходів щодо розвитку виробничої кооперації підприємств різних галузей;
координує роботу щодо виконання на підприємствах заходів з ресурсозбереження, заготівлі та здачі металобрухту;
організовує роботу із забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, вивчення стану та визначення тенденцій розвитку підприємництва;
координує роботу з фінансового оздоровлення суб’єктів підприємницької діяльності;
забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, інформації, передбаченої актами законодавства для складання і виконання бюджету;
організовує та контролює розроблення стратегії та пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку району, здійснює їх моніторинг;
організовує розробку проєктів програм соціально – економічного та культурного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання схвалених районною радою програм, звітує перед нею про їх виконання;
організовує роботу щодо внесення пропозицій до проєктів програм приватизації державного й комунального майна та забезпечує їх виконання;
забезпечує здійснення управління майном інших суб’єктів права власності в разі передачі його в установленому порядку;
здійснює контроль за додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного обслуговування в межах повноважень райдержадміністрації;
здійснює контроль за додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;
сприяє ефективній діяльності підприємств транспорту та зв’язку;
здійснює забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці;
координує роботу з реалізації державної політики щодо регулювання ринку праці, зайнятості населення, його захисту від безробіття, реалізації районних програм зайнятості;
координує роботу щодо додержання законодавства про  загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення;
забезпечує здійснення заходів щодо дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати;
здійснює контроль за станом охорони праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;
забезпечує реалізацію державних гарантій з питань охорони  праці,  координує роботу з питань безпечної життєдіяльності населення, профілактики травматизму невиробничого характеру;
організовує роботу з погашення заборгованості із заробітної плати;
організовує розробку та виконання перспективних та поточних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;
бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
забезпечує організацію вивчення процесів, що відбуваються на ринку праці, у сфері зайнятості населення та професійного навчання, проведення їх оцінки, прогнозування попиту та пропонування робочої сили, інформування населення та інших органів виконавчої влади про стан ринку праці;
забезпечує організацію здійснення заходів щодо своєчасного запобігання масовому безробіттю;
сприяє визначенню напрямів розширення в регіоні сфери застосування праці за рахунок створення робочих місць у пріоритетних галузях економіки, розвитку малого бізнесу, підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств тощо;
сприяє удосконаленню форм і засад соціального партнерства, співробітництву місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців, розв’язанню колективних трудових спорів (конфліктів);
очолює призовну комісію на території обслуговування Більмацько-Розівського об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
відділу економічного та агропромислового розвитку і захисту довкілля (в частині посадових повноважень);
відділу фінансів (в частині посадових повноважень).
Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:
Відділів обслуговування громадян (сервісні центри) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (територія обслуговування – Пологівський район);
Гуляйпільської, Більмацької, Оріхівської, Пологівської районних філій, Токмацької міськрайонної філії Запорізького обласного центру зайнятості;
Управління Державної казначейської служби України у Гуляйпільському, Більмацькому, Оріхівському, Пологівському, Розівському, Токмацькому районах Запорізької області;
Сектору митного оформлення «Пологи» митного поста «Мелітополь» Дніпровської митниці Держмитслужби;
Головного управлінням Державної податкової служби у Запорізькій області (територія обслуговування – Пологівський район) (в частині посадових повноважень);
 Більмацько-Розівського об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (в частині посадових повноважень).

VІ. Заступник голови районної державної адміністрації
ГОНЧАР Людмила Володимирівна:

здійснює контроль з питань реалізації законодавства в галузі  освіти, культури, охорони здоров’я, материнства та дитинства, сім’ї, молоді та дітей, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту, реклами;
організовує роботу щодо реалізації державної політики в галузі туризму та розвитку туристичної індустрії;
забезпечує здійснення роботи щодо охорони   пам'яток   історії   та  культури;
забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;
забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;
сприяє реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції;
сприяє збереженню мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту та розробці прогнозів її розвитку;
здійснює контроль у межах повноважень щодо встановлених пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей;
сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;
сприяє діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та національно-культурних товариств щодо задоволення духовних потреб, відродження мов;
організовує заходи з військово-патріотичного виховання молоді, надання шефської допомоги військовим частинам (формуванням);
координує роботу щодо реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання бездоглядності та правопорушень серед них, розвитку різних форм виховання цих дітей;
сприяє вирішенню питань щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інших заходів щодо соціального захисту дітей, віднесених до її компетенції законом;
здійснює контроль з питань забезпечення реалізації державної політики щодо соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері;
розглядає питання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, координує роботу з впровадження гендерної рівності;
сприяє розвитку соціального забезпечення незахищених верств населення шляхом призначення та виплати соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством, надання та виплати житлових субсидій, пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
здійснює контроль за організацією надання соціальних послуг, проведення соціальної роботи шляхом розвитку комунальних закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги; співпраці з органами місцевого самоврядування щодо розвитку соціальних послуг у громаді;
організовує роботу з розроблення та організації виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання / перебування;
сприяє забезпеченню соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури;
організовує в межах повноважень здійснення контролю за діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;
організовує реалізацію державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників АТО / ООС), осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;
організовує роботу по здійсненню нагляду за дотриманням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи;
сприяє організації роботи з розроблення та  виконання комплексних програм і заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству;
здійснює контроль за забезпеченням взаємодії з органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг щодо надання соціальної підтримки населенню;
забезпечує організацію здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
сприяє здійснення відповідно до законодавства заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб;
здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям в районі та їх ліквідації;
очолює призовну комісію на території обслуговування Гуляйпільського, Оріхівського районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.       Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
відділу освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та взаємодії з органами місцевого самоврядування райдержадміністрації;
служби у справах дітей райдержадміністрації;
управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:
Більмацького, Пологівського, Токмацького відділень управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області;
Відокремленого підрозділу «Пологівський міжрайонний відділ Державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Гуляйпільського, Більмацького, Оріхівського, Розівського, Пологівського, Токмацького районних відділів державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України  (м. Дніпро);
Відділів обслуговування громадян (сервісні центри) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (територія обслуговування – Пологівський район) (в частині посадових повноважень);
Більмацького, Гуляйпільського, Оріхівського, Пологівського, Токмацького, Розівського  районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (в частині посадових повноважень);
Більмацької, Гуляйпільської, Оріхівської, Пологівської, Токмацької, Розівської   районних державних лікарень ветеринарної медицини (в частині посадових повноважень);
Більмацького, Гуляйпільського, Розівського районних секторів, Оріхівського, Пологівського, Токмацького районних відділів з питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області (в частині посадових повноважень);
Гуляйпільського, Оріхівського районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (в частині посадових повноважень).

VІІ. Керівник апарату районної державної адміністрації
БРАЖЕНКО Ірина Володимирівна:

здійснює  визначені  Законом  України  «Про  державну службу»  повноваження  керівника  державної служби в апараті районної державної адміністрації  та  її  структурних підрозділах  (крім  структурних  підрозділів із статусом юридичних осіб  публічного  права);

організовує роботу апарату районної державної адміністрації та здійснює керівництво його діяльністю, у межах визначених повноважень забезпечує діяльність з кадрових, правових, організаційних, матеріально-технічних питань;
видає накази з кадрових питань, проходження державної служби, питань організації роботи апарату районної державної адміністрації, діловодства, обліку і звітності;
подає на розгляд голові районної державної адміністрації проєкти розпоряджень про розподіл обов’язків між першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації;
забезпечує попередній розгляд документів, що надходять до районної державної адміністрації;
забезпечує підготовку проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції районної державної адміністрації;
організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації та наказів керівника апарату райдержадміністрації до відома виконавців;
організовує проведення перевірок діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у межах і порядку, визначених законодавством;
планує роботу апарату районної державної адміністрації, забезпечує підготовку та подання на розгляд голові районної державної адміністрації проєктів планів роботи райдержадміністрації та заходів районної державної адміністрації, організовує і контролює хід їх виконання;
забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного  відділу райдержадміністрації;
 забезпечує додержання законодавства про інформацію у тому числі реалізацію державної політики щодо захисту персональних даних та у сфері доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація;
організовує роботу щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на відповідній території;
забезпечує підготовку матеріалів з відзначення громадян, що проживають в районі, державними та урядовими нагородами, заохоченнями обласної і районної державних адміністрацій;
контролює підготовку штатних розписів і кошторисів видатків апарату районної державної адміністрації та змін до нього;
подає на затвердження голови райдержадміністрації проєкти кошторису та штатного розпису апарату в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
сприяє веденню бухгалтерського обліку, звітності та статистичної інформації з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;
в установленому законодавством порядку та у межах повноважень  забезпечує взаємодію з структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого  самоврядування, органами  виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності  одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на апарат райдержадміністрації завдань та здійснення запланованих заходів;
організовує роботу з реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, функціонування громадських організацій, реклами;
забезпечує здійснення аналізу та прогнозів щодо суспільно-політичних процесів у районі, обґрунтування та підготовки проєктів управлінських рішень з питань суспільно-політичного життя;
забезпечує взаємодію з політичними партіями, рухами, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами у межах повноважень, визначених законодавством;
забезпечує організацію інформування населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;
відповідає за взаємодію із засобами масової інформації та моніторинг інформаційних матеріалів в засобах масової інформації з питань висвітлення діяльності райдержадміністрації;
організовує роботу щодо інформаційного забезпечення офіційного вебсайту районної державної адміністрації;
в установленому порядку бере  участь  у  вирішенні  питань  організації проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою  у  межах повноважень, визначених законодавством;
забезпечує організацію роботи відділів апарату (в межах їх повноважень) під час виборчого процесу відповідно до вимог Виборчого кодексу України та постанов Центральної виборчої комісії;
забезпечує сприяння виборчим комісіям у здійсненні ними своїх  повноважень згідно з чинним законодавством;
забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру  виборців  відповідно  до  Закону України «Про Державний реєстр виборців»;
забезпечує сприяння органам та підрозділам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у додержанні правил паспортної системи;
координує питання здійснення  заходів щодо забезпечення законності,  охорони прав,  свобод і законних інтересів громадян;
здійснює заходи щодо організації правового інформування населення та забезпечує  організацію надання  безоплатної  первинної  правової допомоги; 
забезпечує взаємодію посадових осіб апарату із структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції апарату районної державної адміністрації; 
забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з Пологівською районною радою Запорізької області, Запорізькою обласною державною адміністрацією;
контролює додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;
здійснює інші повноваження, передбачені нормативно-правовими актами та розпорядженнями голови районної державної адміністрації. 
Керівник апарату районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

організаційного відділу апарату райдержадміністрації;
відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації; 
відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації;
юридичного відділу апарату райдержадміністрації;
відділу з питань діловодства та контролю апарату райдержадміністрації;
відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації;
відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації;
відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;
архівного відділу райдержадміністрації;
відділу цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації райдержадміністрації.
Керівник апарату  районної державної адміністрації забезпечує взаємодію та координує діяльність:
Гуляйпільського, Більмацького, Оріхівського, Розівського, Пологівського, Токмацького районних секторів управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області;
Відділів державної реєстрації актів цивільного стану по Пологівському та Чернігівському, Гуляйпільському, Більмацькому та  Розівському, Оріхівському, Токмацькому районах Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Дніпро);
Гуляйпільського, Більмацького, Оріхівського, Розівського, Пологівського, Токмацького районних відділів державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України   (м. Дніпро) (в частині посадових повноважень);
Відділів «Гуляйпольське бюро правової допомоги», «Більмацьке бюро правової допомоги», «Пологівське бюро правової допомоги», «Розівське бюро правової допомоги» Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, «Оріхівське бюро правової допомоги» Звпорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Керівник апарату
райдержадміністрації                                                          Ірина БРАЖЕНКО