:

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі - Закон) НАДС роз’яснює.

Ранги державним службовцям присвоюються відповідно до статті 39 Закону та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.

Частиною шостою статті 39 Закону передбачено, що черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

Відповідно до статті 44 Закону результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні.

Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (далі - Типовий порядок).

Пунктами 8, 12 - 14 Типового порядку передбачено, що визначення результатів оцінювання проводиться у жовтні — грудні за період з 1 січня поточного року або з дати визначення завдань і ключових показників до дати прийняття наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання
завдань.

Визначення результатів виконання завдань, затвердження висновку не проводиться, якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань державний службовець працює на займаній посаді у звітному році з визначеними йому завданнями менше трьох місяців, відсутній на роботі з інших причин, визначених Типовим порядком,  відсторонений від виконання посадових обов’язків (повноважень) у порядку, визначеному законом.

У випадку призначення (переведення) державного службовця на іншу посаду, протягом десяти робочих днів після призначення (переведення) йому мають бути визначені завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності (далі - ключові показники) відповідно до нової посади.

У разі звільнення державного службовця або його переведення на іншу посаду державної служби до затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців процедура оцінювання за посадою державної служби, яку він займав, припиняється.

Наприклад, якщо державного службовця, якому в грудні попереднього року було визначено завдання і ключові показники на поточний звітний рік, у вересні цього року переведено на іншу посаду державної служби, оцінювання його службової діяльності в поточному році не проводитиметься, оскільки цей державний службовець працюватиме із завданнями і ключовими показниками, визначеними відповідно до нової посади у встановленому порядку, менше трьох місяців. Разом з тим для забезпечення вимог статті 39 Закону згадані обставини не є перешкодою для присвоєння державному службовцю чергового рангу.

Таким чином, черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки. При цьому право на присвоєння чергового рангу державному службовцю відтерміновується у випадку отримання ним негативної оцінки на визначений Законом термін.

Отримання державним службовцем позитивної, відмінної оцінки за результатами зазначеного оцінювання або відсутність результатів такого оцінювання через те, що воно не проводилось, на згаданий термін присвоєння чергового рангу не впливає.