:
Відповідно до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640, результати виконання індивідуальної програми враховуються під час оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, що в свою чергу є обов’язковою умовою для отримання найвищого балу державним службовцем.

У 2020 році було внесено ряд змін до підходів підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, зокрема які стосувались:
1) Збільшення обсягу частки самоосвіти до 50 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС серед інших видів професійного навчання в межах виконання індивідуальної програми в 2020 році.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 532, зокрема, внесено зміни до пункту 20 Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106, згідно з якими обсяг частки самоосвіти у 2020 році серед інших видів професійного навчання може становити не більше 50 відсотків загальної кількості отриманих кредитів ЄКТС за результатами виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/ індивідуальної програми професійного розвитку (далі - індивідуальна програма).
Тобто в 2020 році державний службовець у межах виконання індивідуальної програми має набрати встановлений абзацом другим пункту 7 Положення про систему професійного навчання обов’язковий щорічний мінімум у 1 кредит ЄКТС, де частка самоосвіти має становити не більше 0,5 кредиту ЄКТС, а частка інших видів професійного навчання не менше 0,5 кредиту ЄКТС.

2) Перегляду затвердженої індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальної програми професійного розвитку.
Порядком проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців передбачена можливість, в разі такої потреби, перегляду затвердженої індивідуальної програми.
З урахуванням пунктів 21, 35 Порядку проведення оцінювання, підставою для внесення змін до індивідуальної програми може бути перегляд завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності (далі - ключові показники). Також внесення змін до індивідуальної програми можливе з метою уточнення професійної компетентності, визначеної за результатами перегляду ключових показників відповідного державного службовця, виду професійного навчання та/або орієнтовного напряму/теми професійного навчання.
У 2020 році додатковою підставою для внесення змін до індивідуальної програми може бути необхідність збільшення частки самоосвіти серед інших видів професійного навчання.
Таким чином, з урахуванням вищевикладеного перегляд професійних компетентностей, визначених за результатами щорічного оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, не допускається.
Індивідуальну програму, до якої вносяться зміни, рекомендується викладати в новій редакції, а у грифі затвердження зазначати дату затвердження нової редакції індивідуальної програми.

3) Підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання.
Відповідно до пункту 3 розділу IV Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом НАДС від 26 листопада 2019 року № 211-19, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 січня 2020 року за № 5/34288 (далі - Порядок організації підвищення кваліфікації), суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (далі - провайдери) можуть здійснювати підвищення кваліфікації державних службовців зокрема за дистанційною та змішаною (поєднання очної та дистанційної з використанням спеціальних інтернет-платформ, вебсайтів, електронних систем навчання тощо) формами навчання.
Пунктами 6, 9 розділу IV Порядку організації підвищення кваліфікації визначено, що організація підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання передбачає дистанційні заняття, самостійну роботу учасників навчання та контрольні заходи. Провайдери під час проведення такого навчання можуть передбачати вхідний, поточний та підсумковий контроль.
Підвищення кваліфікації за професійною (сертифікатною) програмою за дистанційною формою навчання обов’язково завершується підсумковим контролем, а також може передбачати вхідний, поточний контроль.
Підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою за дистанційною формою навчання обсягом від 0,5 кредиту ЄКТС до 1 кредиту ЄКТС завершується підсумковим контролем. Однак, оцінювання результатів навчання за короткостроковою програмою обсягом до 0,5 кредиту ЄКТС не здійснюється.
Поточний контроль за дистанційною формою навчання може здійснюватися дистанційно, підсумковий контроль - передбачає проведення контрольних заходів очно. При цьому за рішенням провайдера підсумковий контроль за дистанційною формою навчання може проводитися дистанційно в режимі реального часу.