:

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

і яким присвоюється гриф з обмеженим доступом

«Для службового користування»

І. Сфера оборонної та мобілізаційної роботи

1. Відомості за окремими напрямками (показниками) про розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення, на які не розповсюджується дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2005 за № 902/11182 (зі змінами) (далі – Звід відомостей, що становлять державну таємницю) зі змінами та доповненнями.

2. Відомості за окремими показниками про переліки, дислокацію об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та підлягають охороні і обороні в особливий період.

3. Відомості про переобладнання цивільних об’єктів для використання військовими формуваннями.

4. Відомості про формування, розформування, переформування, реорганізацію, перейменування військових об’єднань, з’єднань, частин, установ.

5. Відомості про чисельність призовників, приписаних до районної призовної дільниці.

6. Відомості за окремими показниками про чисельність військовозобов’язаних, які перебувають на військовому (у тому числі на спеціальному) обліку у військовому комісаріаті, та чисельність військовозобов’язаних, призначених на комплектування військ (сил).

7. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, на які не розповсюджується дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

8. Відомості за окремими показниками про кількість техніки, що перебуває на військовому обліку, ліміт її вилучення, про кількість техніки, призначеної на комплектування військ (сил), її технічний стан та укомплектованість запасними частинами і майном.

9. Відомості за окремими показниками про ступені бойової готовності військових частин та установ, їх штабів та пунктів управління, терміни переведення у вищі ступені бойової готовності.

10. Відомості про зміст та результати інспекційних перевірок, навчань, тренувань і занять з бойової підготовки військових частин і установ.

11. Відомості про пункти управління, вузли зв’язку, на які не розповсюджується дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

12. Відомості про можливість конкретних районів та населених пунктів щодо розміщення евакуйованого і розосередженого населення на особливий період.

13. Відомості про транспортні можливості міст і районів, пропускну спроможність доріг для евакуації і розосередження населення.

14. Зведені відомості про наявність, стан і будівництво захисних споруд; тактико-технічні дані сховищ і ступінь їх захисту.

15. Відомості про час приведення в готовність і строки заповнення населенням захисних споруд і приміщень, що призначені під сховища і використовуються в мирний час для потреб національної економіки.

16. Відомості за окремими показниками про стан готовності цивільної оборони міста, району до дій за призначенням під час проведення навчань і тренувань щодо введення ступенів готовності переведення цивільної оборони з мирного на воєнний стан.

17. Відомості за окремими показниками про розробку та уточнення документів мобілізаційного характеру, якщо не розкривається їх зміст.

18. Відомості за окремими показниками про мобілізаційні завдання з виробництва основних видів продукції для забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, населення, економіки району за умов особливого періоду.

19. Відомості (акти, довідки, огляди тощо) про стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності райдержадміністрації, міськвиконкому, підприємств, установ, організацій, які здійснюють заходи для забезпечення функціонування економіки району в умовах особливого періоду.

20. Відомості за окремими показниками про заходи з життєзабезпечення населення в особливий період.

21. Відомості про навчальні програми з підготовки та підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів.

22. Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення посадових осіб, які підлягають оповіщенню при введенні надзвичайного стану чи особливого періоду.

23. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

24. Відомості про незнижувальний запас паливно-мастильних матеріалів, що знаходяться на території району.

ІІ. Сфера цивільного захисту

25. Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

26. Відомості про схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот, розпорядження по зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях.

27. Виписки з таблиці позивних посадових осіб.

28. Відомості (акти, довідки, огляди, доповідні записки тощо) про результати інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки району.

29. Відомості щодо складу та побудови районної (обласної) системи оповіщення.

30. Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

31. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району, підприємств, установ, організацій, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

32. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних об`єктів району (місце розташування об`єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на хімічно небезпечному об`єкті).

33. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об`єктів національної економіки до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

34. Перелік об`єктів району, що належать до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

35. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільної оборони (цивільного захисту) особливого періоду, що плануються (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

36. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) району.

37. Методичні рекомендації, вказівки щодо цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угрупування сил, організацію приведення системи цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в особливий період.

38. Відомості щодо створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

39. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

40. Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.

41. Відомості про можливість конкретних населених пунктів щодо розміщення евакуйованого населення на особливий період.

ІІІ. Сфера охорони державної таємниці

42. Відомості щодо надання або переоформлення дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

43. Відомості за результатами проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень режиму секретності, наявність недоліків у організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

44. Відомості за окремими показниками про заходи з організації охорони державної таємниці, планування та фактичний стан цієї роботи конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

45. Зведені відомості (акти, протоколи, описи, переліки, картки, журнали обліку тощо) щодо обліку, зберігання, приймання, відправлення, перевірки наявності, перегляду грифів секретності, прийом, передачу, знищення матеріальних носіїв секретної інформації, які не розкривають змісту цієї інформації, номенклатури секретних справ.

46. Назва матеріального носія секретної інформації з його реєстраційним номером.

47. Відомості про надання та скасування конкретним особам допуску та доступу до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

48. Відомості щодо облікової картки громадянина про надання йому допуску та доступу до державної таємниці, мотивовані запити до органу СБУ стосовно його надання.

49. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

50. Відомості про переліки посад, які дають право посадовим особам, що їх займають надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

51. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації.

52. Зміст заходів пропускного та внутрішньооб’єктового режимів, акти обстеження режимних приміщень (зон, територій).

53. Відомості щодо забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

IV. Сфера діяльності господарського комплексу

54. Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій району.

55. Відомості, які пов’язані з роботою підприємств щодо укладання договорів, контрактів та інформації про клієнтів.

56.Узагальнена інформація про наявність зерна в суб’єктів зберігання відповідно поданих ними декларацій.

57. Документи, отримані для державної реєстрації іноземних інвестицій та для державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність).

V. Сфера зв’язку

58. Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв'язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.

59. Відомості про радіодані внутрішньообласного та державного рівня

системи радіозв’язку, що не становлять державну таємницю.

60. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

61. Відомості (за окремими показниками) про організацію урядового та спеціального зв’язку (крім тих, що становлять державну таємницю).

62. Відомості (за окремими показниками) про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або використовуються у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах (крім тих, що становлять державну таємницю).

63. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

64. Відомості з питань забезпечення безпеки спеціального зв'язку.

65. Відомості щодо планування заходів зі створення, забезпечення функціонування та розвитку Національної системи конфіденційного зв’язку.

VІ. Захист прав та законних інтересів дітей

66.Персональна інформація щодо дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку.

67. Книги первинного обліку та анкети дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню.

68. Персональна інформація щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які усиновлені.

69. Розпорядження голови Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, як органу опіки та піклування з питань захисту прав та законних інтересів дітей.

VІІ.Реалізація державної політики щодо сім’ї та молоді

70. Відомості про персональні дані клієнтів Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

71. Інформація особистого характеру, що стала відомою працівникам Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які надають соціальні послуги, та інформація, яка може бути використана проти особи, що обслуговується.

72. Відомості одержані із заяв, повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу та із спеціальних карток обліку факту вчинення насильства в сім’ї.

VІІІ. Сфера соціального захисту населення

73. Персональні дані інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг.

74. Персональні дані про одержувачів субсидій.

75. Персональні дані користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматичного Реєстру пільговика (ЄДАРП).

ІХ. Сфера житлово-комунального господарства

76. Дані про координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

77. Відомості про запасизнезаражуючих речовин для очищення води.

78. Відомості про фактичні об’єми запасів, місцярозташування поверхневих або підземних джерел водозабезпечення в районах і містах із населенням до 100 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

79. Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів, об’єктів промисловості.

Х. Сфера технічного захисту інформації

80. Відомості про взаємодію райдержадміністрації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, з питань організації технічного захисту інформації.

81. Відомості про діючі в райдержадміністрації нормативні документи з питань технічного захисту інформації.

82. Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.

ХІ. Інформатизація

83. Інформація про програмно-апаратне забезпечення автоматизованих робочих місць, серверів та мережного обладнання.

84. Інформація про адміністрування, налаштування комп’ютерів і локальних комп’ютерних мереж.

85. Інформація, що обробляється та зберігається з використанням інформаційних ресурсів Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області (автоматизованих систем): АС «ЄДР»; АІТС «Державний реєстр виборців»; АС «Картка»; «Кадри»; «Парус-Бухгалтерія», ЄІАС «Діти», Програмний комплекс по наданню державними податковими інспекціями відомостей про доходи фізичних осіб, які звернулись за призначенням соціальної допомоги, реєстр всіх категорій постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС.

ХІ. Сфера безпеки і охорони правопорядку

86. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

87. Відомості про дійсні найменування та пункти дислокації військових та спеціальних формувань правоохоронних органів.

88. Відомості за окремими показниками про організаційно-штатну структуру, чисельність особового складу, завдання, результати діяльності, фінансове і матеріально-технічне забезпечення, наявність та кількість спеціальних засобів конкретного правоохоронного органу (установи кримінально-виконавчої системи).

ХІІ. Сфера будівництва та архітектури

89. Плани міст масштабу 1: 2000 - 1: 5000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК - 2000 або в системі координат СК - 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

90. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК - 2000 або в системі координат СК - 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів, карти ділянок рік масштабів 1: 25000-1: 50000.

91. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК 2000 і СК - 42 та зв'язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

92. Відомості про координати геодезичних пунктів на території України, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, атакож геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю.

93. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км2.

 
ХІІІ. Інше

94. Інформація, що міститься у документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, її структурних підрозділів або здійсненням ними контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

95. Документи райдержадміністрації, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

96. Відомості щодо реєстраційних справ юридичних та фізичних осіб підприємців.

97. Інформація, що міститься в особових справах та трудових книжках працівників райдержадміністрації.